Výskum

Bioanorganická chémia:

- príprava nových koordinačných zlúčenín zinku s bioaktívnymi ligandami s očakávanou biologickou účinnosťou s dôrazom na štúdium ich fyzikálnochemických vlastností (termické a spektroskopické vlastnosti, štruktúra) a biologickej aktivity z dôvodu ich perspektívneho využitia vo farmácii, veterinárnej medicíne a v potravinárstve.

- štúdium procesov molekulárneho rozpoznávanie významných biomolekúl pomocou modelových receptorov na báze koordinačných zlúčenín zinku. Cieľom tohto výskumu je popísať chemické procesy, ktoré prebiehajú v zinočnatých metaloenzýmoch napr. počas pôsobenia liečiva alebo toxickej látky. Poznatky získané týmto štúdiom majú perspektívne využitie pri tvorbe rôznych umelých modelových komplexov pre metaloenzýmy alebo nosičov prípadne separátorov pre malé biomolekuly v oblasti bioanalýzy. Tento výskum sa realizuje v spolupráci s partnerským pracoviskom Přírodovědeckou fakultou UK v Prahe.

- štúdium chelatačných vlastností makrocyklických koronandov voči toxickým iónom kovov (Cd2+, Hg2+, Pb2+). Cieľom tejto práce je popísať chelatačné možnosti cyklických polyamínov, prípadne ich S-analógov vo vodnom roztoku ako aj v tuhej fáze, s perspektívou ich aplikácie pri vychytávaní toxických kovov z prirodzeného prostredia.

- štúdium, príprava a charakterizácia antimikrobiálnych prípravkov na báze komplexov striebra s možnosťou ich využitia ako perspektívnych podporných medikamentov pri liečení bakteriálnych prípadne vírusových ochorení. Cieľom tohto výskumu je študovať podmienky prípravy ako aj stabilitu pripravených zlúčenín za štandardných podmienok. Pripravené a charakterizované látky sú následne biologicky testované na partnerskom pracovisku FCHPT STU v Bratislave.

- v rámci výskumu zameraného na štúdium biologickej aktivity sa venujeme komplexom Pt(II), Pd(II) a Au(III), prípadne 3d-prvkov, s derivátmi 8-hydroxychinolínu. Cieľom tohto výskumu je pripraviť a následne chemickými a fyzikálnochemickými metódami charakterizovať pripravené látky, ktoré predstavujú analógy úspešných protirakovinových liečiv cisplatiny a karboplatiny. Látky s požadovaným zložením sa následne študujú v spolupráci s Katedrou biochémie, kde sa sledujú ich interakcie s DNA, ako aj partnerskými pracoviskami v zahraničí, kde sa vyhodnocujú ich protinádorové účinky.

Materiálová chémia:

- príprava a charakterizácia koordinačných zlúčenín na báze centrálnych atómov ako je napr. Cu(II), Ni(II), Co(II) alebo Fe(II). Rozdielne zloženie a rôzne veľké mostíky spájajúce magneticky aktívne centrá sú výborné predpoklady pre prípravu materiálov s odlišnou vnútornou štruktúrou, ktorej vyriešenie je jednou z najdôležitejších poznatkov pri charakterizácii nových materiálov. Pripravené zlúčeniny sú ďalej študované na ústave fyzikálnych vied PF UPJŠ, s ktorým katedra anorganickej chémie intenzívne spolupracuje, s cieľom pripraviť nové pamäťové médiá alebo elektronické súčiastky na molekulárnej úrovni.

- príprava a charakterizácia ternárnych Heuslerových zliatin typu XYZ a X2YZ metódou Arc-melting (X = kov druhej časti prechodovej série, Y = kov prvej časti prechodovej série, Z = nemagnetický kov prípadne polokov). Voľbou vhodného chemického zloženia možno nastaviť magnetooptické, magnetokalorické prípadne štruktúrne vlastnosti koncovej zliatiny, čím sa zaraďujú tieto zliatiny medzi perspektívne materiály s vysokým aplikačným potenciálom v oblasti spintroniky, senzoriky prípadne magnetokalorického chladenia. Spôsob a podmienky prípravy ako aj charakterizácia Heuslerových zliatin sa uskutočňuje v spolupráci s Ústavom fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach.

- príprava nových trojrozmerných pórovitých koordinačných polymérov, tzv. „Metal-Organic Frameworks (MOF)“ a to použitím prechodných a vnútorne prechodných kovov s rôzne rozmernými organickými mostíkujúcimi molekulami. Pripravené zlúčeniny sú následne testované v mnohých aplikačných oblastiach ako je sorpcia plynov, predovšetkým oxidu uhličitého ako hlavnej zložky skleníkových plynov. Ďalšia oblasť využitia týchto zlúčenín je heterogénna katalýza, pričom zosyntetizované zlúčeniny sú testované ako katalyzátory v kondenzačných reakciách (Knoevenagelová kondenzácia).

 

Domáca spolupráca:

 

 • Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice

 • Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice

 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave

 • Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho

   

  Zahraničná spolupráca:

 • Fyzikální ústav akademie věd ČR (Česká republika)
 • Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR (Česká republika)
 • Univerzita v Kragujevaci (Srbsko)
 • Přírodovědecká fakulta UK Praha (Česká republika)
 • Přírodovědecká fakulta UP Olomouc (Česká republika)
 • Philipps-Universität Marburg (Nemecko)
 • Univerzidad de Zaragoza (Španielsko)
 • Universite de Poitiers (Francuzsko)
 • Universite de Versailles (Francúzsko)
 • University of Parma (Taliansko)

 

Kalendár

August 2020
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Posledné udalosti

No events

Kontakt

Ústav chemických vied
Prírodovedecká fakulta
UPJŠ v Košiciach
Moyzesova 11
040 01 Košice 

      tel.: +421 55 234 1198

      fax. +421 55 6222124
      email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Dôležité odkazy