Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. garantuje magisterský študijný program Učiteľstvo akademického predmetu chémia v kombinácii s druhým predmetom, ktorý nadväzuje na medziodborový bakalársky študijný program biológie a ďalšieho odboru: fyziky, chémie, geografie, informatiky, matematiky, psychológie, filozofie, anglického jazyka, slovenského jazyka, nemeckého jazyka alebo histórie.
    Študenti magisterského štúdia učiteľstva chémie povinne absolvujú predmety Didaktika chémie I a Didaktika chémie II, ktoré nadväzujú na pedagogicko-psychologickú prípravu, ktorú zabezpečuje filozofická fakulta UPJŠ. Medzi povinné predmety patrí aj Špeciálne praktikum školských pokusov I. Výberovými predmetmi sú Nové trendy výučby chémie a IKT vo výučbe chémie.
Poslucháči absolvujú spolu 10 týždňov súvislej predmetovej praxe na základných a stredných školách.
Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. a RNDr. Milena Kristofová sa podieľajú lektorskou činnosťou aj na vzdelávaní učiteľov na príprave predatestačného vzdelávania k prvej a druhej atestácii a na zabezpečovaní kurzov kontinuálneho vzdelávania organizovaných na UPJŠ.

     Doc. Ganajová je externou školiteľkou školiaceho pracoviska pre Chemické vzdelávaní na Katedre učitelství a didaktiky chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
      V súčasnosti má 2 externé doktorandky: RNDr. Milena Kristofová, RNDr. Júlia Sečková.

FaLang translation system by Faboba