Katedra organickej chémie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v čase svojho vzniku v roku 1959 pozostávala  z Lekárskej a Filozofickej fakulty. Postupne boli vytvorené ďalšie fakulty, medzi nimi v roku 1963 Prírodovedecká fakulta. Rozvoj chémie bol zabezpečený z počiatku Katedrou chémie, ktorá bola založená 1. septembra 1962, ale prvá pedagogická činnosť začala úž v školskom roku 1962/1963 a to výučbou v prvom ročníku učiteľského štúdia chémie. Začiatkom školského roka 1965/1966 sa Katedra chémie začína rozdeľovať podľa disciplín na Katedru anorganickej chémie a Katedru fyzikálnej chémie, kde je organická chémia ako oddelenie až do príchodu Doc. Ing. Pavla Kristiána, CSc. z CHTF SVŠT Bratislava 1.februára 1966  a týmto dátumom sa otvára Katedra Organickej Chémie.

Na Katedre organickej chémie sa už od školského roku 1965/1966 začali vypracúvať rigorózne práce prvých interných učiteľov a organizuje sa výskum izotiokyanátov pod vedením vedúceho katedry. V školskom roku 1966/67 sa Katedra organickej chémie spolu s KACH a KFCH sťahujú do prerobenej časti budovy na Moyzesovej 11. Výskum je od roku 1967 v rámci samost. čiast. úlohy štátneho plánu o syntéze, štruktúre a vlastnostiach izotiokyanátov, izoselenokyanátov a ich syntetických producentov.  V roku 1968/1969 vychádzajú prvé publikácie mladších vedeckých pracovníkov a obhajujú sa prvé kandidátske dizertačné práce.  Od roku 1971/1972 už možno študovať formou študijných pobytov, ktoré končia rigoróznymi skúškami. Katedra ma vybudované laboratória pre praktické cvičenia organickej chémie, biochémie, pre odborné štúdium sú zaistené špeciálne úlohy z molekulovej spektroskopie. Katedra je vybavená NMR, IČ a UV spektrofotometrom, plynovou chromatografiou atď. Na Katedre organickej chémie sa v roku 1973 založila Odborná skupina Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV vo východoslovenskej pobočke pre Organickú chémiu. Cieľom je sprístupniť nové poznatky pre chémiu na Východnom Slovensku a spolupracovať s výrobnou praxou. V rozpäti rokov 1973 až 1978 sa výskum zameriava na štúdium syntézy a vlastností heterocyklických zlúčenín, obsahujúcich síru a selén. Katedra v roku 1976 oslavuje 10. výročie jej založenia.        

Nakoľko na KOCH pracuje časť katedry cieľavedome v biochémii, názov katedry sa tomu prispôsobuje a od školského roku 1979/1980 sa premenúva na Katedru organickej chémie a biochémie. Od roku 1981 je katedra školiacim pracoviskom z Organickej chémie. Výskum na katedre o syntéze, vlastnostiach a reakciách heterodiénov a ich reakciách ako prekurzorov heterocyklických zlúčenín sa v tomto období (za etapu 1975-1980) oponuje a výsledky sa publikujú. V máji 1982 katedra poriada celoštátnu Konferenciu organických chemikov vo Vinnom. V marci 1985 sa KOCHaBCH sťahuje bo RB pavilónu a fyzikálno-chemická časť zostáva na Moyzesovej 11. Výskum v tejto etape pokračuje, za etapu 1981-1985 sa oponuje úloha o heterokumulénoch ako prekurzoroch organických syntéz, začína nová úloha o syntéze heterocyklov na báze heterokumulénov. Využívajú sa dlhoročné skúsenosti na syntéze heterocyklov s potencionálnymi biologickými účinkami – s aplikáciou v odbore liečiv, pesticídov a prísad do polymérov. Okrem toho sa pracuje na využití cykloadičných, cyklokondenzačných a fotocyklizačných reakcií heterokumulénov v syntéze heterocyklov. V oblasti fyzikálnej organickej chémie  KOCH rozvíja výskum tak na báze teoretickej ako aj experimentálnej. Využíva sa teória molekulových orbitálov a výpočtovej techniky na objasňovanie mechanizmov študovaných organických reakcií a na interpretáciu spektrálnych vlastností organických molekúl.   Pre Slofakofarmu sa zosyntetizovali látky s proti-pliesňovým a nutričným efektom. Pre VÚCH Svit sa vyvinula analytická metóda stanovenia antistatických modifikátorov, pre Chemko Strážske sa pripravili štandardy vysokej čistoty, pre Chemlon Humenné modelové látky s antistatickou účinnosťou a pre VSŽ sa sledoval vplyv cínu zo žiarového pocínovania na kvalitu palmového oleja, pre VÚCHT Bratislava sa riešila príprava antioxidantov na báze fenolov a aplikácii nových pesticídov. V máji 1986 katedra oslávila 20. výročie jej založenie v Červenom kláštore spojené s Celoštátnou konferenciou organických chemikov.      

Prvého septembra 1990 sa od Katedry organickej chémie a biochémie oddeľuje Katedra biochémie, čím sa katedra vracia k svojmu pôvodnému názvu, Katedra organickej chémie. V roku 1990 sa oponuje výskumná úloha štátneho plánu za etapu 1986-1990 o syntéze heterocyklov na báze heterokumulénov. Vypracovali sa nové metódy, ktoré možno využiť na prípravu prírodných látok typu beta-laktámových antibiotík a azasteroidov. Od roku 1991 sa na katedre rozvíja komplexné štúdium metód prípravy a vlastností organických zlúčenín obsahujúcich dusík, predovšetkým rôzne deriváty tiomočovín a močovín a ich využitie pre syntézu dusikatých heterocyklov ako aj syntéza nových fluorescenčných činidiel pre značenie biomolekul a ich  využitie pri štúdiu konformácie proteínov a biomolekul. 

V súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry Prírodovedeckej fakulty UPJŠ sa Katedra organickej chémie spolu s ostatnými katedrami začlenila v roku 2002 do novo vytvorenej štruktúry Ústavu chemických vied. 

         K rozvoju katedry výrazne napomohla spolupráca s organickými chemikmi na univerzitách v Bratislave, Prahe, Brne, Pardubiciach, Štrasburgu, Zürichu, Bazileji, Bologni, Ferare, Sapore, Turku a ďalšími pracoviskami doma a v zahraničí.     

Kalendár

November 2020
M T W T F S S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Posledné udalosti

No events

Kontakt

Ústav chemických vied
Prírodovedecká fakulta
UPJŠ v Košiciach
Moyzesova 11
040 01 Košice 

      tel.: +421 55 234 1198

      fax. +421 55 6222124
      email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Dôležité odkazy